Apple pumpe

Klipna pumpa ima isti alat s povratnim kretanjem radnog tijela. Crpka je prisutna s piæem iz najèe¹æe kori¹tenih alata u industriji. Crpke su otporne na oneèi¹æenje crpljenih tekuæina.Alat vjerojatno ima razlièite tipove napajanja. Sigurno se napaja elektriènom energijom, komprimiranim zrakom, dizelom ili hidraulikom.

Klipna se pumpa koristi u konstrukciji za kontinuirano ili dugotrajno oèitavanje. Tu su pronaðeni modeli za èitanje na otvorenom, kao i polu-potapanjem ili potapanjem.U mnogim sluèajevima, crpkom se upravlja pomoæu:-cilindra (klip je statièan u njemu,- klip (vr¹i pritisak na tekuæinu u komori,- ¹tap (pomièe klip,- usisni ventil (samostalno djeluje - omoguæava usisavanje tekuæina dok podi¾e klip, automatski se zatvara kada klip padne,- ispusni ventil (samostalno djeluje - omoguæuje ispumpavanje tekuæine za vrijeme spu¹tanja klipa, automatski se zatvara prilikom podizanja klipa,Pumpa ima mnoge prednosti, buduæi da je moguæe mijenjati radna optereæenja, crpiti tekuæine visoke viskoznosti, crpiti tekuæine niske viskoznosti, imati stalnu brzinu protoka i ne zahtijevaju poplave. Njezine odluke su visoki operativni tro¹kovi i niska uèinkovitost.Pumpa je najèe¹æe kori¹tena pumpa u tehnologiji do pronalaska centrifugalne pumpe. Trenutno se njegova odreðenost blago smanjila, ali jo¹ uvijek postoje mjesta gdje se preporuèuje, ili èak neophodna.Klipna pumpa je primarno korisna u konstrukciji i otporna je na mehanièka o¹teæenja. Jednostavnost popravka je moguæa prednost. Gdje god izgubimo uèinak, mo¾emo nadoknaditi da postupak zahtijeva skupu uslugu u sluèaju kvara.Ako ne razumijemo kakvu pumpu slobodno mo¾emo koristiti za klipnu pumpu, postoji ¾ena koja ima savr¹eno dokazanu konstrukciju koju mo¾e podnijeti.