Blagajna online

Na poèetku je vrijedno spomenuti ¹to je servisiranje blagajne: fiskalizacija blagajne, potrebni tehnièki pregledi, svi popravci koji se obavljaju u garantnoj sezoni i nakon isteka jamstva, kao i potrebne aktivnosti odr¾avanja. Osim toga, fiskalni blagajnik plaæa ulaznice za èitanje usluga i objavljuje fiskalno odobrenje za SAD.

Vivese Senso Duo OilVivese Senso Duo Oil - Učinkovito rješenje za gubitak kose, čine vašu frizuru bujnom i lijepom!

Fiskalne blagajne svojim klijentima pru¾aju dodatne usluge: treninge s razine blagajne, te usluge pogodnog programiranja trgovaèkih imena i PTU stopa.

Tijekom tehnièkih pregleda, servisni tehnièar obavlja sljedeæe aktivnosti:- ocjenjuje stanje peèata blagajne i njihovu sinkronizaciju s unosima u servisne radove i servisnu dokumentaciju,- provjerava program blagajne, njegovu opciju, suglasnost s tekstovima u blagajni i radnoj dokumentaciji,- provjerava ispravnost rada blagajne, posebno u odjelu izdavanja fiskalnih dokumenata,- ocjenjuje stanje stambenog prostora blagajne, fiskalne memorije, osnovnog odbora i fiskalnog modula u skladu s èinjenicama o izgradnji,- provjerava ispravnost prikaza potro¹aèa,- rezultat pregleda zajedno s rezervacijama se pi¹e u slu¾bi rada.

Zanimljivosti:1. Potrebno je izvr¹iti potrebnu tehnièku provjeru, a kada je korisnik blagajne obustavio na¹u ulogu ili iz nekog razloga prestao registrirati kupnju na fiskalnom iznosu, a blagajnu nije registrirao.2. U vrijeme tehnièkog pregleda, segmenti izgradnje blagajne odreðuju se prije svega oni koji su odgovorni za evidentiranje kretanja i koji nepravilan ¾ivot mo¾e utjecati na kratak obraèun poreza. Na taj naèin, servisni tehnièar tijekom razdoblja pregleda ne tra¾i gre¹ke koje ulaze u blagajnu ili èek, ili druge elemente ureðaja, kao ¹to je mehanizam odgovoran za ispis, napajanje - dobro rade. Naravno, kupac mo¾e zatra¾iti od servisnog tehnièara da provjeri stanje blagajne i priopæi o¹teæene predmete, ali obavit æe se rad izvan tehnièkog pregleda.