Cijena prijevoza ljudi

Od 2011. godine, svaki vozaè taksija koji nudi usluge prijevoza za ¾ene mora koristiti blagajnu u automobilu. Iz ovog optereæenja izuzeti smo one prijevoznike koji obavljaju na¹e usluge, ali u skladu s razlièitim poslovnim subjektima.

Prijenosne fiskalne blagajne za taxi vozaèe istièu se svojim dimenzijama. Obièno postoje ruèke koje omoguæuju stabilnu ugradnju u automobilu i ne naplaæuju se iz baterija u blagajni, one se samo sastoje i prikljuèuju na akumulator automobila, tako da se ne isprazne tijekom cijele smjene. Ureðaj obièno ima zaslon koji uzrokuje njegovo kori¹tenje u ravnim i horizontalnim ulogama te je takoðer otporan na promjene vremenskih uvjeta. Treba imati na umu da indikator taksimetra i blagajne treba èitati za vrijeme vo¾nje taksistom i putnikom.Dodatne znaèajke, koje znatno olak¹avaju rad svakog prijevoznika su: moguænost povezivanja blagajne izravno na taksimetar, zahvaljujuæi kojem se raèun mo¾e automatski ispisati, moguænost odobravanja popusta ili otkazivanja uspjeha kada kupac odustane od rada. Blagajna za vozaèa taksija razvijena je uglavnom zbog karakteristika ove profesije. Potvrda ispisana iz nje ima nekoliko nestandardnih stavki, kao ¹to su vrijeme putovanja, pokrivena udaljenost, broj taksija ili broj kori¹tenih dijelova u jednoj tarifi. Vozaè taksija mo¾e takoðer dostaviti raèun o pru¾enim uslugama, odnosno dovoðenju prtljage, prijevozu ¾ivotinja itd.Kao i sve blagajne, one imaju osnovne funkcije - ispis dnevnih i mjeseènih izvje¹æa, stanje blagajne, izvje¹æe o naplati i dodatno ispisivanje izvje¹æa o postavkama taksimetra.Blagajna mo¾e biti ona koja je integrirana s taksimetrom i sama èini ureðaj, ali na poslu ovo rje¹enje èesto ne radi, jer na popularan naèin smanjuje isti trenutak djelovanja antene i omoguæuje èestu zamjenu papira. Takoðer je moguæe povezati ga s raèunalom u smjeru pripreme odgovarajuæih funkcija ili a¾uriranja softvera.Novac je va¾an na lijep i velik naèin za monta¾u i rastavljanje u automobilu, zahvaljujuæi ne samo da mo¾e suraðivati s mnogim taksimetrima, ili biti prihvaæen èak ni u automobilu, a onda je jo¹ uvijek mo¾e odvesti u ured ili dvorac i pripremiti izvje¹æa. To vas iznimno ¹titi od kraðe blagajne tijekom dugih zaustavljanja.