Elektrieni rezae

U kuhinji èesto radimo s raznim ureðajima koji nam omoguæuju da lako i jednostavno izre¾emo ne¹to ili da ga razbijemo u jednostavnu masu. Naravno, ne mo¾emo koristiti samo no¾ za sve funkcije ovog modela - bilo je to dugotrajno i obeshrabrujuæe ako bismo morali isjeæi plod no¾em na male komadiæe nakon poku¹aja postizanja bebe s jabukama i bananama. Za ovaj se objekt koriste razlièiti ruèni ureðaji koji ¹tede svoje vrijeme i brzinu. Piæe od posljednjih pojednostavljenja jest povræe povræe - dobar ureðaj u jednostavnoj jednostavnosti, meðutim, mo¾e dati vrlo veliku kost s veæom kolièinom voæa ili povræa da se melje.

https://sprtanol24.eu/hr/

U oblicima, kada ¾elimo zbiti zaista velike mjere voæa, na primjer u uredima kolektivne prehrane ili u ugostiteljskim poduzeæima, ne dolazi u obzir abrazija svake jabuke posebnim renderom. Do tog trenutka je kori¹tena svjesna drobilica za voæe, ¹to je rezultiralo velikim brojem sadr¾aja odjednom, bez mnogo energije s na¹e strane. A kada obavimo posao koji zahtijeva svakodnevnu obradu proizvoda u ka¹u u dugom broju, investiramo u pravi stroj.

Takvi mlinovi za voæe imaju veliki ulaz, na koji bacamo, primjerice, jabuke sjemenki ili sva ostala voæa, a zatim, koristeæi ruèicu, mehanièki utrljavamo jabuke izmeðu dva cilindra opremljena specifiènim izboèinama. Takoðer mo¾emo koristiti modernije elektriène brusilice voæa, zahvaljujuæi kojima samo za nekoliko minuta morate pritisnuti tipku kako biste dobili voænu pire. Takvi su dodaci vrlo pogodni na mnogim mjestima gdje se hrana preraðuje za veæi broj primatelja, ali danas sve èe¹æe svjesni kako bismo se trebali prehraniti i privatnom obitelji, kupujemo opremu koja æe nas potaknuti na popularniju potro¹nju povræa i dobit u izgradnji ukusnih proizvoda. svje¾e salate, istrljale su se bez potrebe za fizièkom snagom i do sada¹njeg trenutka u nekoliko minuta pomoæu specijaliziranog ureðaja za to.