Erp raeunovodstveni program

U Poljskoj postoji mnogo propisa o naèelima voðenja gospodarske kampanje. Neki od njih su zainteresirani za prodaju elektronièkih ureðaja. Mo¾emo sami birati koji æe financijski ureðaji biti stvarni za lokalnu tvrtku. Na tr¾i¹tu postoji mnogo zanimljivih modela blagajne i mladi poduzetnici èesto ne znaju ¹to odabrati. Fiskalni ureðaji u krakówu takoðer su ovla¹teni distributer kada su i servisni tehnièari koji æe olak¹ati postavljanje najprikladnije blagajne za odreðeno podruèje. Meðutim, prvo se pobrinimo da imamo fiskalne & nbsp; vlastite, jer su neki porezni obveznici uklonjeni iz svoje trenutne obveze.

Ministarstvo financija je 4. studenoga 2014. donijelo novu uredbu o izuzeæu od obveze registriranja prodaje putem blagajni. Ona je operativna u razdoblju od 2015. do 2016. Na¾alost, ona je ogranièila prve porezne obveznike koji nude usluge pojedincima i pau¹alnim poljoprivrednicima, koji su prethodno uklonjeni iz narud¾be kako bi registrirali ureðaje. Stoga je to toèka eliminiranja sluèajeva podcijenjenosti prodaje, jer prodavatelj nije bio obvezan izdavati raèune, pa je gledao na zahtjev kupca, sluèajevi transakcija, bez tragova u evidenciji, bili su popularni. Obveza izdavanja potvrda za svaku prodaju bitno æe ote¾ati ovu praksu, èime se ogranièava siva zona.

Dakle, ¹to je praktièno blagajna i ¹to ona pru¾a? Lako je kupiti tako da je to elektronièki alat za registriranje prodaje, kao i velièina PDV-a i poreza na promet. Nakon transakcije, bez obzira da li je tada, na primjer, prodaja proizvoda, ili zamjena kotaèa u automobilu, prodavatelj, ili davatelj usluga, mora izdati kupcu raèun, èija je kopija u memoriji ureðaja. Kao rezultat dana prodaje, tzv fiskalnog izvje¹æa, u cilju konsolidacije ukupnog prihoda. U matiènu zemlju upisane su blagajne tzv. OTP fiskalne memorije (jednokratno programiranje i jedinstveni broj.Postoje dvije vrste ureðaja za isporuku za snimanje prodaje. Tada postoje fiskalni i fiskalni pisaèi.Blagajne su ureðaji koji rade samostalno, baza robe i pomoæi (PLU nalazi se unutar ove institucije.Umjesto toga, pisaè mora biti povezan s raèunalom opremljenim znaèajnim prodajnim programom.Postoje i sustavni kockarnice koje se mogu sami kreirati ili stvoriti sustav prodaje u timu.