Evidencija osnovnih sredstava xls

Svaki investitor du¾an je u ime i za raèun uvesti evidenciju stalnih sredstava. Ovo je popis imovine tvrtke. Na koji naèin voditi odgovarajuæu evidenciju o mjerama oèuvanja i tko mo¾e provjeriti ispravnost voðenja takvih evidencija? To prije svega znaèi Zakon o raèunovodstvu. Svake godine u zakonima postoje nepovratne ¾eljeznice, zbog èega dobar knjigovoða i dalje mora biti a¾uran.

©to su stalna sredstva u tvrtki?Postoje posljednja imovina bilo koje vrste koja koristi oèekivani vijek trajanja od vi¹e od jedne kalendarske godine, au na¹im skladi¹tima neæe biti preostalog toaletnog papira za potrebe zaposlenika, tako da neæe biti olovaka, koje smo èak i napravili. Oni moraju biti cjelovita roba, potrebna za kori¹tenje, i ona koja su namijenjena za kori¹tenje tijekom voðenja gospodarske kampanje.U pravilu, najva¾nija dugotrajna imovina ukljuèuje nekretnine u korporaciji. Oni tvore neku vrstu zemlji¹ta, kao i pravo na kori¹tenje kuæa i biæa. Dakle, to su i strojevi koji se koriste tijekom proizvodnje, ai dalje opreme i transportnih materijala (automobili, kamioni, prikolice. Mjera je i pobolj¹anje koje su ostvarili u stranoj fiksnoj imovini. Oba stoka bit æe pouzdana mjera.Za Zakon o raèunovodstvu odreðene su odreðene smjernice. Meðu njima su odredbe da cijena osnovnog sredstva tijekom poèetnog razdoblja mora prema¹iti 3.500 PLN, tako da je va¾no unijeti ga na popis stalnih sredstava. Osim toga, sredi¹te vene bi, naravno, bilo u vlasni¹tvu osobe koja vodi financijsku kampanju ili imovinu tvrtke, tako da smo za kupnju izdvojili poseban raèun za kupnju.Poèetna vrijednost dugotrajne imovine odreðuje se tako da se ne raèuna samo tro¹ak nabave, veæ i tro¹ak transporta tog proizvoda do poduzeæa, utovar i istovar. Ponekad se tro¹kovi demonta¾e i monta¾e vr¹e u vrijednosti osnovnog sredstva, u odnosu na posljednji problem. Evidencija stalnih sredstava takoðer pretpostavlja da je dospjeli porez na dodanu vrijednost umanjen za vrijednost osnovnog sredstva.Ako smo naslijedili osnovno sredstvo, tada zakonodavac dopu¹ta sebi da odredi cijenu takve mjere koja je otporna na cijenu predmeta sliène strukture i oblika. Ako neovisno odreðivanje vrijednosti osnovnog sredstva nije dodatno, tada se vrijednost procjenjuje pomoæu procjenitelja imovine koji se mo¾e zaposliti.