Fiskalni raeun

Potvrda iz novitus lupo blagajne vrlo je va¾an materijal za poduzetnika i za èovjeka. To su obveze izdavanja takvih dokaza o prodaji, a naknadni moraju u svakom trenutku ukloniti potvrdu.

Na¾alost, veæina nas ne obraæa mnogo pozornosti na raèune, koji u tragediji mogu imati stra¹ne posljedice. Koliko dugo trebamo uzimati takve ispise iz blagajne i pod kojim okolnostima oni mogu biti korisni za nas?

U sluèaju poduzetnika, potreba je vrlo jednostavna. Trebali bi sakriti kopije raèuna na 5 godina - u sluèaju inspekcije od Porezne uprave. Za¹to je ovaj dokument uvijek klijent?Ovaj mali komad papira u mnogim sluèajevima ima ogroman znaèaj. Ako znamo valjanost blagajnièkog raèuna i znamo koji ispravno pohraniti takav dokument, mo¾emo puno dobiti. On tretira svaki sada¹nji sluèaj u kojem namjeravamo ogla¹avati kupljenu robu ili nam je proslijediti i dobiti na¹ novac. U tom sluèaju, prodavatelj æe od nas zatra¾iti da poka¾emo raèun - potvrdu ogla¹ene transakcije. Koje datume trebamo zapamtiti kada nam raèun treba pomoæi u podno¹enju ¾albe? Ako kupujemo prehrambene proizvode, mo¾emo prijaviti probleme vezane uz njih do 3 dana. Dulje vrijeme trebamo èuvati ove raèune, koji su dokument o kupnji odjeæe, obuæe, namje¹taja ili RTV opreme. Ovdje nam zakon daje 24 mjeseca da pronaðemo prednosti i pritu¾be. Naravno, kada nemamo raèun, na¹a ¾alba neæe biti prihvaæena. ©to je veæi broj reklamiranih dobara, to je povoljniji gubitak povezan s nedostatkom dokumenta kojim se potvrðuje takva prodaja.

https://neoproduct.eu/hr/black-mask-najucinkovitiji-nacin-ciscenja-koze-na-licu-odmah-radi/

Zapamtimo, raèune koje nam prodavatelj mora dati tijekom kupnje. Pobrinimo se da se takvi dokumenti skrivaju na uobièajeni naèin. Mo¾emo izraditi omotnice u koje æemo pohranjivati raèune u kronolo¹kom vremenu, mo¾emo posvetiti posebnu kutiju posljednjem odredi¹tu. Va¾no je da je dokument kojim se potvrðuje prodaja koju smo stvorili za¹tiæena sve dok to mo¾e biti temelj za podno¹enje pritu¾be.