Hipnoza ovisnosti

Neki ljudi pogre¹no misle da se razlièiti oblici ovisnosti odnose samo na neogranièenu potro¹nju psihoaktivnih tvari. Meðutim, za milijune ljudi koji su postali ovisni o naviku, postoji trajna imovina iz mre¾nih konstrukcija. Ovisnost o Internetu raèuna se na dom, mnogo sati pregledavanja World Wide Web stranica i zajednièke energije na raznim dru¹tvenim mre¾ama. To utjeèe na klijenta ne samo nagla¹avanjem (odvajanjem od problema svakodnevnog ¾ivota, veæ takoðer negativno utjeèe na njegov rad u stvarnom ¾ivotu.

Fenomen je jo¹ uvijek relativno novÈesto, ovisnost o internetu uzrokuje poremeæaje u psihofizièkoj sferi i smanjuje sposobnost meðuljudske komunikacije i ekonomskog oblika pojedinca. Unatoè èinjenici da je internetska ovisnost jo¹ uvijek fenomen vrlo prisutan u Poljskoj i jo¹ uvijek nedostaje novca za financiranje ozbiljnih istra¾ivanja ove bolesti, sve informacije se pru¾aju u velikoj mjeri ovog velikog fenomena. Lijeèenje patolo¹ke preokupacije virtualnom svijetu slièno je kada se radi o uspjehu lijeèenja drugih ovisnosti. Prvi korak je da se ukljuèi u temu zloupotrebe resursa raèunalne mre¾e. Tada morate poku¹ati ogranièiti kori¹tenje WWW perspektive.

Kako ka¾u pacijenti?Umjerenost postoji u svim sferama ¾ivota. U toj èinjenici poèinje ovisnost gdje se bavi zdrav razum. Psiholo¹ke posljedice ometanja vremenskih razmjera vezanih uz vrijeme provedeno na internetskim zidovima su neverbalni i verbalni poremeæaji komunikacije i depresija uzrokovana nedostatkom veze s internetom. Ovisnici se sustavno odabiru od dru¹tvenog djelovanja. Zami¹ljeni virtualni svijet postaje njihov naèin ¾ivota. Njegovi dugi resursi potpuno apsorbiraju vrijeme, ponekad uznemirujuæi prirodni dnevni ciklus spavanja i razmatranja. Tada je vrlo te¹ko za ovisnike, jer uzrokuje labilnu koncentraciju u prirodi hormona, glukoze i drugih bitnih za nesmetano djelovanje tvari. Internet ovisnost donosi ljude u svim dobnim skupinama. Stoga, trebate kontrolirati kolièinu vremena provedenog na mre¾i, tako da internetski korisnik ne mo¾e postati net-alkohol.