In vitro kako radi

®elja za osnivanjem obitelji èesto se okuplja ne samo s brakom, veæ i sa stra¹æu da ima djecu ili pro¹irenjem obitelji. Na¾alost, u mnogim sluèajevima èini se nemoguæim iz drugih razloga i trebali biste poduzeti mjere ili odluèiti o umjetnoj oplodnji.

Razlozi za odabir in vitro metoda od strane parova su nesumnjivo mnogi. Mo¾e se vidjeti kako ¾ivi, na primjer, opstrukcija jajovoda, problemi s induciranjem ovulacije kod ¾ene ili relativno jednostavni parametri mu¹ke sperme. Ponekad, i unatoè mnogim istra¾ivanjima, prikazano je da specijalisti nisu dovoljni da odrede uzrok neplodnosti plus onaj koji primjenjuje dobre metode lijeèenja. Kada nove metode oplodnje ne uspiju, parovi èesto biraju umjetnu oplodnju, to jest onu koja se odvija izvan ¾enskog reproduktivnog sustava. Sastoji se od kombiniranja, u laboratorijskim uvjetima, sperme i jajne stanice. Posljednji model rje¹enja èesto ima heteroseksualne parove koji, unatoè mnogim naporima, nisu uspjeli dovesti do svakodnevne oplodnje. Ova tehnologija izaziva mnogo kontroverzi, ali za mnoge parove koji trebaju imati potomstvo jedinstveno je rje¹enje.

Jinx Repellent Magic Formula

Takoðer je vrijedno spomenuti da prilikom odluèivanja o takvoj metodi treba odrediti ili æemo dobiti od sperme va¹eg supruga ili donorske sperme. Èesto, zdravstveno stanje partnera odabire ovu izvrsnu priliku. Prvi posjet lijeèniku ovisi o stvarnom medicinskom upitniku, a oba partnera su odgovorna za provjeru. Ako je lijeèenje uèinjeno ranije, takoðer trebate ponijeti svu medicinsku dokumentaciju. Lijeènik obièno pregledava ¾enu zahvaljujuæi ultrazvuku i jo¹ uvijek vodi niz drugih testova. S druge strane, osoba ¾eli imati pregledanu spermu, osim ¹to dobiva uputnicu drugom specijalistu, npr. Urologu. Sljedeæi posjet donosi procjenu rezultata najnovijih istra¾ivanja i odabir specifiène metode gnojidbe. Èesto su potrebni i drugi dodatni testovi, kao ¹to su virolo¹ki testovi, koji ljudi postaju oba partnera. Potom se prolazi priprema za oplodnju, odnosno hormonalna stimulacija ¾ene. Sljedeæi korak je uzimanje i spermatozoida i ¾enskih jajnih stanica. U laboratoriju struènjaci kombiniraju stanice sa spermom. Kao rezultat toga, postoje embriji koji se kasnije mogu dati ¾enskom tijelu pomoæu odgovarajuæeg katetera. Nakon otprilike dva tjedna, trebate ga uzeti na pregled.