Izvje aee o radu vijeaea roditelja

Tehnologija prisutna u gastronomiji, takoðer u novom podruèju, stalno se razvija. Novi izumi pojednostavljuju rad restorana, tako da rijetko èekaju vi¹e od petnaest minuta. To obièno funkcionira s ugostiteljskim mjestima koja ne sadr¾e ni¹ta, a ¹to se dogaða - najveæim potezima. U razdoblju u kojem se tim anga¾iran u restoranu prestane baviti brojem narud¾bi, moramo ili zaposliti drugu osobu ili razmotriti tehnolo¹ko pobolj¹anje u procesu pripreme jela. Svakako prisutna je promjena u samom procesu ili kupnja nove opreme, kao ¹to je elektrièni sjeckalica, stroj za pomfrit ili automatski dozator za umake.

Èesto jedem brzu hranu. Volim gledati proces pripreme jela dok gledam po narud¾bi. Za dobro koordiniran, dobro voðen tim, lijepo je imati dobar provod. Praksa u gastronomiji nije dobra procjena meðu ljudima koji su imali priliku probati, ali mi daje da su neki u tome vrlo dobri. Postoje restorani u kojima osmijesi na licima ljudi koji mi daju odanost nisu laganje. Vidite da se ti ljudi poistovjeæuju sa svojim ugledom i da se mogu pobrinuti da mi nitko ne pije. ©teta je ¹to to nije sramota za sve restorane. Bio sam, na primjer, svjedok istovremene abrazije stola i udaljenog prihvaæanja narud¾be od strane mladiæa s tu¾nim licem. Taj smjer - kao mjesto oèigledne eksploatacije radnika - od sada¹njeg razdoblja izbjegavam ¹irokim lukom.Kako bi se pojednostavila implementacija na¹eg restorana, isplati se s ljudima. Ako oni preporuèuju da je elektrièni sjeckalica bitan - vrijedi ga ozbiljno upoznati. Uzeti u ugovoru, izgledi æe vjerojatno biti vrlo brzi.