Minijaturizacija na engleskom jeziku

Ubrzo nakon pronalaska prvog raèunala, poèelo se tra¾iti dobra aplikacija. Kroz elektroniku i minijaturizaciju nove su metode poèele shvaæati i jaèati razlièite dijelove ¾ivota. Kreatori oslanjajuæeg stroja nisu oèekivali da æe se veliki brand igrati s njihovim izumom. A èinjenica da svatko u d¾epu broji ureðaj koji èesto nadma¹uje ponudu prototipa, nesumnjivo bi izazvao srèani udar u njima.

Trenutno je moguæe zamisliti bilo koji posao koji ne bi koristio informacijsku tehnologiju. Poèev¹i od malih, jednoèlanih tvrtki do velikih tvrtki, posvuda postoje manje ili vi¹e razvijeni sustavi. Podruèja koja podr¾avaju raèunalne znanosti ukljuèuju, izmeðu ostalog, komunikaciju, upravljanje procesima, dizajn i raèunovodstvo.

https://slim-cho.eu/hr/

Fakturiranje, efekti uravnote¾enja i kvarovi vi¹e ne zahtijevaju dosadno brojanje ¹ipki i ruèno punjenje snopa obrazaca. Veæina raèunovodstvenih koraka podr¾ava dobar softver. U lokalnim tvrtkama dovoljna je jednostavna proraèunska tablica, no pona¹anje namjenskog sustava mnogo je ugodnije i prikladnije. Izvrstan primjer je simfonijski softver koji u bliskoj buduænosti nudi bogatu bazu modula koji podr¾avaju voðenje tvrtke, u tekuæem raèunovodstvu.

Savr¹en primjer uporabe metoda su automatizirane tvornice automobila, u kojima je uloga èovjeka sada niska i svodi se na nadzor sustava.

S ostalima ne morate iæi u tvornicu da biste vidjeli stupanj automatizacije modernog svijeta. Ono ¹to jo¹ jednom otvara takozvane pametne domove, koje oni sami poznaju kako bi osigurali pravu rasvjetu, unutarnju temperaturu, pa èak i napunili ¾ivot u hladnjaku.

Takva ekspresivna tehnolo¹ka ekspanzija zasigurno je zastra¹ujuæa, ali treba imati na umu da u svakom trenutku mo¾ete uzeti èep.