Modul programa induksi guru pemula

Enova program sadr¾i mnogo modula koji mogu biti ugodni u korporaciji ili uredu u mnogim elementima sviranja. Modul za ljudske resurse i obraèun plaæa tretira podatke u evidenciji ljudskih resursa, izraèunavanja plaæa, poreza, doprinosa za socijalno osiguranje itd. Pru¾a sveobuhvatnu podr¹ku za pitanja zaposlenika. To je toèno a¾urirano prema dana¹njim propisima koji djeluju u Poljskoj. Predstavlja jednostavno i prirodno grafièko suèelje, u potpunosti je kompatibilno s MS Office paketom.

https://star-dt.eu/hr/

Meðutim, Modul porezne knjige odgovoran je za rukovanje robnom markom u su¹tini dokumentacije, raèunovodstva i izrade novih i prija¹njih izvje¹æa. Uz njegovu utjehu èuvaju se sve izjave, nagodbe i zapisi KPIR-a. Takoðer olak¹ava bilje¾enje valutnih obraèuna uz automatski izraèun teèajnih razlika.Knjiga inventara omoguæuje korisnicima da registriraju dogaðaje povezane s trajnim metodama. Obvezni modul jo¹ uvijek postoji za evidenciju nematerijalne imovine i opreme. Moguæe je implementirati odreðeni raspored dogaðaja koji se odnose na najnovije materijale. S modulom mo¾ete raditi u odreðenom razdoblju obraèunske godine.Modul Raèun djeluje pri izdavanju prodajnih dokumenata i odluèivanju o cjenicima i prikupljanju podataka o poslovnim partnerima. Handel aplikacija poma¾e korisnicima da izdaju dokumente o kupnji, prodajne dokumente, èuvaju zapise narud¾bi i pohranjuju operacije.Iznimno va¾an element je i CRM (Customer Relations Management. On bilje¾i podatke o izvoðaèima radova, ali i omoguæuje uslugu najma i usluge. Aplikacija Trade Book namijenjena je objavljivanju, dokumentiranju i provedbi drugih vrsta izvje¹æa. Alat, u istoj mjeri, pobolj¹ava svakodnevni rad raèunovoða.Posljednji modul programa Enova - Poslovna izaslanstva previ¹e je zadu¾en za pru¾anje podr¹ke za usluge i rje¹avanje unutarnjih i drugih delegacija. U velikoj mjeri pobolj¹ava postojanje poduzeæa na posljednjoj pozadini. Enova cjenik prilagoðava se pojedinaèno tvrtki. Èimbenici uzeti za put do visine tvrtke i izbor modula. Tu je i moguæa kupnja u tri verzije: srebro, zlato i platina.