Monta a sredi njeg usisavaea legnica

Mnoge robne marke na domaæem tr¾i¹tu usmjerene su na projektiranje, izradu, monta¾u strojeva i postrojenja za otpra¹ivanje, kao i na industrijske instalacije centralnog usisavanja. Poduzeæa neprestano ¹ire proizvodnju s novim, sve modernijim proizvodima, kao ¹to su filtri za otpra¹ivanje. Ova tvrtka za projektiranje i izgradnju se koristi. & Nbsp; Uspjeh tvrtke je vlastita, dobro izraðena konstrukcija pulsnih filtara, patronskih filtera, ciklonskog i staniènog filtra kao i industrijskih centralnih sustava za ekstrakciju pra¹ine.

Uz pomoæ najuèinkovitijeg upravljanja, sve odluke koje se odnose na dizajn atipiènih filtara ili uvoðenje strukturnih promjena rje¹avaju se vrlo brzo, a njihovo ispunjenje je brzo.

Dimenzije filtera ukljuèene su u standardnu pripremu. Filtre mo¾emo naruèiti u drugom sustavu s manjim ili veæim dijelom vreæica u uredu. Kod standardnih ureðaja mjerilo izmeðu osi vreæa je 200 mm. Na zahtjev kupca mo¾e biti 250 mm.

Titan gelTitan gel - Inovativna formula za veći penis!

Za sva postrojenja za otpra¹ivanje moramo zasebno podesiti dizajn i oblik filtracijske tkanine, kao i parametre filtracije i regeneracije. Ovisno o temperaturi hlapljivog tijela, metodi i defektu pra¹ine, kolièini vodene pare, kiselim ili alkalnim tvarima, moramo odgovarati odgovarajuæoj vrsti filca. Vreæe se mogu organizirati s drugim vrstama iglièastog filca (poliester, poliamid, poliakrilonitril, Dralon T, Ryton, Nomex, Teflon, itd. S drugim vrstama tretmana. Investitor ili dizajner instalacije za otpra¹ivanje radi s ovom utakmicom. Tvrtke pru¾aju sve podatke o odabiru materijala za filtriranje i parametrima filtriranja i regeneracije.

Filtriranje pra¹ine, filteri koji mogu imati upravljaèke ormare s razlièitim naèinima upravljanja ispusnim ventilima:s vremenskom kontrolom, u kojoj mo¾emo odrediti period impulsa i uèestalost regeneracije,s vodstvom u kojem raste pulsno razdoblje, dvije frekvencije regeneracije i vanjska i donja granica otpora protoka,programabilan na regulatoru, u kojem su regulirani parametri regeneracije.

Filtri mogu biti opremljeni i drugim dimenzijama ulaznih i izlaznih otvora.