Neuroza uterusa

Neurotski poremeæaji (kolokvijalno nazvani neurozi danas su uobièajena tema. To se odnosi na promjenu u va¹em razmi¹ljanju. Veæ svi ¾ivimo lako i èesto nam nedostaje vremena za odmor, opu¹tanje i regeneraciju. A kada prepoznajete takve poremeæaje?

Green Coffee 5KGreen Coffee 5K Priprema energetskih mršavljenja s ekstraktom zelene kave uz maksimalnu dozu

simptomiNervozni simptomi èesto su popraæeni somatskim simptomima. Obièno su to glavobolje, bolovi u stomaku i osjeæaji. To mo¾e dati i nedostatak osjeæaja, osjeæaj nestvarnosti, lupanje srca i èak male simptome epilepsije. Èesto se takvi simptomi pojavljuju samo u stresnim situacijama. Najèe¹æe, meðutim, pacijenti su svjesni posljednjeg, da njihove reakcije u tijelu nemaju smisla. Meðutim, te¹ko ih je rije¹iti.

fobijeNeurotski poremeæaji se obièno kombiniraju s drugim fobijama. Pacijent se boji odreðenih stvari, a njegovo tijelo reagira na "èudan" i jedinstven naèin. To je praæeno pogre¹kom u motivaciji, energiji za lijeèenje, smanjenju blagostanja i stalnim osjeæajem nervoze. Zbog toga se lo¹i ljudi èesto ¾ale na intervjue sa spavanjem, pa èak i na nesanicu.

izvor:

lijeèenjeNajuèinkovitiji oblik u djelovanju neuroze je psihoterapija. Daje mu svoj vlastiti psihijatrijski ured u Krakowu. U uspjehu neurotskih poremeæaja "kognitivno-bihevioralna" terapija donosi najbolje rezultate. Zahvaljujuæi tome, mo¾ete zaboraviti "zaèarani krug". Pacijent zajedno s psihijatrom analizira jedan po jedan druge likove iz cijelog ¾ivota, tijekom kojih je koristio simptome neuroze. Zahvaljujuæi tome, njegovo se sredi¹te spu¹ta, a slabi uèe o odreðenim stvarima. U odabranim sluèajevima potrebno je imati vi¹e od farmakolo¹kog lijeèenja. Meðutim, sami lijekovi neæe pobolj¹ati stanje pacijenta za 100%. Samo psihoterapija u integraciji s farmakolo¹kim lijeèenjem æe dati adekvatne, dobre rezultate.