Operativni mikroskop

Hitna rasvjeta u stanovima i tvornicama kao iu javnim kuæama je previ¹e da nam pomogne s rje¹enjima iz zgrade, ako je materijal taman, gdje postoji opasnost i igre, tradicionalna rasvjeta ne stvara iz dalekih razloga.Prema propisima, svaka zgrada mora imati opremu za rasvjetu u sluèaju nu¾de, ako proizvod dnevno emitira vi¹e od 5 osoba.

jinx formulaJinx Repellent Magic Formula - Učinkovit način da poboljšate životnu situaciju!

Svjetiljke za rasvjetu u sluèaju nu¾de moraju osigurati da se mo¾e pronaæi put evakuacije, a ne u obliku kada je mrak, ali i kada se u bloku emitira veliki vrtlog dima. Svjetiljke za rasvjetu u nu¾di moraju izgledati kao oprema za spa¹avanje ¾ivota, plinske maske i oprema za ga¹enje po¾ara.Lampice za rasvjetu u sluèaju nu¾de trebale bi se, u skladu s propisima, periodièno provjeravati u sluèaju uni¹tenja ili izgaranja ¾arulja. Frekvencija provjerava svjetiljke odreðuje proizvoðaè, a na¹i vladini propisi ka¾u da takva revizija ne mo¾e biti provedena manje od jednom godi¹nje. Svako jednom godi¹nje, korisno je provjeriti nisu li svjetiljke o¹teæene i jesu li baterije koje pokreæu sigurnosnu rasvjetu o¹teæene, natopljene ili imaju novi kvar. To mora biti uèinjeno jednom godi¹nje za kontrolu rada svega u tijelu rasvjete. Osobe odgovorne za odr¾avanje zgrade takoðer bi trebale izvr¹iti mjerenje intenziteta svjetla na razini opasnosti i pripremiti godi¹nje izvje¹æe o postojanju rasvjete u nu¾di.Hitna rasvjeta svjetiljke provode se ne samo u popularnim uredskim zgradama i znanostima, veæ se i neke daju sebi takve rasvjete u drugim domovima. Iako se prodaje da bi svatko trebao znati put u postrojenju, ali ako se ne¹to lo¹e dogodi, izbije po¾ar, a lijek padne na glavu, a onda pronala¾enje jednostavnog rje¹enja vi¹e nije tako jednostavno. Za rasvjetne svjetiljke, ovo je kako tretirati LED ¾arulje niskog napona, ali fluorescentne svjetiljke i rasvjeta sa ¾arnom niti æe takoðer raditi. Cijene takvog sustava hitne rasvjete ovise o vrijednosti upotrijebljenih materijala i ego koliko ¾arulja i toèaka ¾elimo biti u objektu. Hitna rasvjeta obièno se nalazi na najosnovnijim mjestima, kao ¹to su ulazna vrata, stepenice, kupaonica i krovni lijek. Ljudi koji imaju aparate za ga¹enje po¾ara u svojim blokovima, trebali bi koristiti aparate za ga¹enje po¾ara kako bi osvijetlili ¾arulje za sluèaj nu¾de. Jo¹ uvijek je dovoljno daleko za izlazak na terasu, ako mo¾ete izaæi s terase.