Ovisnost o koszalinu

Vlasnici raèunala dolaze blizu proizvodnje, zabave, opu¹tanja, razmjene informacija, virtualnih sastanaka s glavama koje nemamo na dohvat ruke. Na¾alost, to je jo¹ uvijek posljednji izvor ovisnosti.

Prvi simptom ovisnosti je prijevod virtualnih kontakata preko energije u stvarnom svijetu - zanemarujuæi vrijeme koje se ne tro¹i ispred raèunala. To je dodatno povezano uglavnom s ekonomskim problemima i zanemarivanjem du¾nosti kao iu iznimnim sluèajevima s njihovim va¾nim fiziolo¹kim potrebama. Moramo potro¹iti jo¹ vi¹e vremena kako bismo postigli zadovoljstvo. Drugi korak je obièno intenzivno kori¹tenje internetskih kartica, koje ne bismo pokazali najbli¾ima. Pretjerana ukljuèenost u nabavku nove multimedijske opreme i softvera, vi¹e je jedan od simptoma.

Lijeèenje ovisnosti o dnevnom putovanju u Krakovu poèinje susretom s lijeènikom. Tada je problematièno jer ¾ene ovisnici èesto ne primjeæuju svoju ovisnost, te su stoga pomije¹ane s èinjenicom da se sve vi¹e povezuju s razlièitim onima koristeæi tipkovnicu i monitor.

https://farin-dr.eu/hr/

Va¾no je kontrolirati vrijeme provedeno ispred raèunala prilikom prestanka pu¹enja. Programi koji signaliziraju vrijeme provedeno na monitoru su jednostavni. Kljuè je jo¹ uvijek u dobivanju nedavnih radova koji su izvan virtualnog. Ponekad ne zahtijevaju da budu moderni - dovoljno je poèeti pamtiti one obiène ¾ivote koje smo zanemarili tijekom ovisnosti - nadoknaditi kontakte s obitelji, prijateljima, pa èak i ¾eljeznicom za ¹etnje. Najva¾nija stvar u pomaganju je mijenjanje navika. Mo¾da je dana¹nja pomoæ pisanje plana dana, sa specifiènim popisom aktivnosti koje treba organizirati u satima.