Poslu itelja internetskih datoteka

Sve tvrtke æe morati imati mjesto za prikupljanje podataka u ovom trenutku. Piæe iz jeftinijih rje¹enja ovog problema koristi internetski oblak koji æe prikupljati podatke o va¹oj tvrtki na vanjskim poslu¾iteljima. Pogledajmo prednosti i nedostatke rje¹enja.

Vrijednost je predgovor za spremljene podatke bez obzira na raèunalo na kojem radimo. To znaèi da jedna stvar koju ¾elite pogledati je web preglednik i login i lozinka za bliski raèun u oblaku. Postoji vrlo praktièan pristup, posebno za tvrtke s mnogo podru¾nica. Poma¾e siguran i brz prijenos podataka izmeðu njih. Tu su i napredna rje¹enja gdje, kako bi dobili pristup oblaku, postoji jedinstveni softver koji vam omoguæuje pregled tekstova u njemu. Cloud erp je sustav za tvrtke koji se koristi u tzv. Oblaku. Prirodno je koristiti, ¹to znaèi da æe ljudi bez specijalistièkog znanja moæi bez problema rje¹avati problem. Jo¹ jedan plus za posjedovanje vlastitih oblaka su u¹tede na kupnji opreme i zapo¹ljavanje zaposlenika koji bi trebali koristiti tu opremu i softver. Imati drugu opremu takoðer bi ukljuèivalo potrebu iznajmljivanja dodatnog prostora gdje bih ga ostvario, a onda bi to stvorilo nove tro¹kove. Jedna od velikih prednosti oblaka za brandove je neuspjeh. Povjeravajuæi svoje podatke profesionalnoj tvrtki, mo¾ete biti sigurni da èak i ako ste meta napada hakera, nikakve informacije neæe biti o¹teæene, a ako ih brzo izgubite, bit æe vraæene. Svojstvo ovog rje¹enja je kontakt s na¹im podacima od strane davatelja usluga. Meðutim, moguæe je uæi u ugovor tako da davatelj usluga ima najmanji moguæi pristup do njih. Moguæe je unajmiti oblak, koji æemo razmotriti va¾nu kontrolu. Meðutim, postoji skupo rje¹enje, koje zahtijeva od nas zapo¹ljavanje dodatnih struènjaka, zbog èega ga obièno koriste cijele korporacije.