Predavanja o gastronomskoj tehnologiji

Direktiva ATEX, koja se takoðer naziva i Direktivom o novim izuzeæima, dokument je èija je glavna svrha pribli¾iti zakonske odredbe dr¾ava èlanica Europske unije unutar za¹titnih sustava i ureðaja koji se koriste na podruèjima ugro¾enim eksplozijom metana ili ugljene pra¹ine.

https://veins-cream.eu/hr/Varikosette - Put do besprijekorno lijepe i zdrave noge!

Ovo naèelo prvenstveno definira osnovne sigurnosne zahtjeve, ¹iroka podruèja proizvoda i kako pokazati suradnju s bitnim sigurnosnim zahtjevima.Europski standardi igraju veliku ulogu u direktivi koja detaljno opisuje tehnièke naèine dokazivanja suradnje s sigurnosnim rezervacijama. Zajedno s pravilom da je proizvod isti kao i pravilo, pretpostavlja se njegova usklaðenost s pravim sigurnosnim zahtjevima.Uobièajeni atex zahtjevi za opremu i za¹titne metode dane u potencijalno eksplozivnoj atmosferi navedeni su u Prilogu II. Govor je o opæim zahtjevima, odabiru materijala, projektiranju i konstrukciji, potencijalnim izvorima paljenja, opasnostima koje proizlaze iz vanjskih utjecaja, zahtjevima za sigurnosnim ureðajima i integraciji zahtjeva koji osiguravaju sigurnost sustava.Prema patentnim zahtjevima, proizvoðaè mora paziti da sprijeèi proizvodnju eksplozivne atmosfere od strane opreme i za¹titnih sustava, da sprijeèi paljenje eksplozivne atmosfere, da potisne ili ogranièi eksploziju.Ureðaji i za¹titne metode trebaju biti konstruirani tako da najbolje sprijeèe moguænost eksplozije. Trebaju biti pripremljeni uz znanje tehnièkog znanja. Takoðer stranice i komponente ureðaja moraju raditi stabilno i zajedno s informacijama proizvoðaèa.Svaki ureðaj, za¹titni sustav i ureðaj trebaju biti oznaèeni CE oznakom.Materijali koji se koriste za postavljanje ureðaja ili za¹titnih sustava ne mogu biti zapaljivi. Ne smije biti reakcija izmeðu njih i vremena koje bi mogle uzrokovati potencijalnu eksploziju.Posude i za¹titni sustavi ne smiju uzrokovati ozljede ili nove ozljede. Oni moraju osigurati da zbog svojih performansi neæe biti stvoreni za visoke temperature i zraèenje. Oni ne mogu raèunati na opasnost od struje i ne mogu uzrokovati opasne situacije.