Prevoditelj opernih stranica

Moguænost profesionalnog prevoditeljskog ureda, uz pisane prijevode, takoðer pru¾a tumaèe koji ¾ele ne samo savr¹ene prevoditelje i jeziène vje¹tine, veæ i dodatne zasluge.

Specifiènost simultanog prevoðenjaBiroi koji igraju simultane simultane interpretacije u Var¹avi nagla¹avaju da su zbog prirode ove vrste prijevoda meðu najozbiljnijima. Sama èinjenica da se oni igraju usmeno, odnosno da nas se smatra, èini usmene prijevode stresnijim i potrebna im je vrlo visoka razina samokontrole i snage za stresore. Te¹koæe dodaje i èinjenica da ovdje ne mo¾emo odr¾avati bilo kakve rjeènike, jer onda to nije va¾no. Tijekom prijevoda prevoditelj izvodi prijevod paralelno s onim ¹to govornik izra¾ava. I onda to pokazuje da ovdje nema mjesta za jeziène tretmane.

Koje druge stranice prevoditelj mora simultano prevoditi?Mora postojati znanje o djeljivoj pa¾nji za ljude. S jedne strane prenosi superiorni sadr¾aj slu¹ateljima, a zatim slu¹a udaljeniji dio sadr¾aja koji ¾eli prevesti. Jo¹ jedna va¾na prednost je takva savr¹ena uspomena. Ako se koncentrira i ima sadr¾aj, neæe ih vjerno prikazati u prijevodu.

Tko izvlaèi iz takvih prijevoda?Ovaj prevoditelj izuzetno je popularan tijekom raznih vrsta poslovnih razgovora, pregovora ili treninga, te tijekom predavanja ili meðunarodnih konferencija. Najèe¹æe se odvijaju u posebno pripremljenim kabinama, opremljenim udobnom opremom koja se mora dobro obraditi.Ako ¾elite Ci¿ na tradicionalnom prijevodu, odaberite prevoditelja koji ukljuèuje vje¹tine, a ne samo znanje.