Primjenjive komore

Prilikom odreðivanja nabave industrijskih kolektora pra¹ine, vrijedi znati da postoji nekoliko naèina za sakupljanje pra¹ine. Prva vrsta industrijskih sakupljaèa pra¹ine su komore za talo¾enje. Stoga postoje sakupljaèi za gravitacijsku pra¹inu. Èestice pra¹ine koje dospiju u prostoriju takvog sakupljaèa pra¹ine, pod utjecajem gravitacije, padaju do samog dna sakupljaèa pra¹ine, a proèi¹æeni plin, koji je jednostavniji, slobodno se oslobaða s vrha takvog sakupljaèa pra¹ine. Va¾na znaèajka ove vrste kolektora pra¹ine je moguænost pra¹enja vruæe pra¹ine.

Drugi tip ekonomskih kolektora pra¹ine su inercijski kolektori. Odlikuje ih èinjenica da su takve organizacije dostupne u slu¾bi i zauzimaju mnogo pojednostavljenu izgradnju. Meðutim, treba razmisliti o èinjenici da njihova uèinkovitost nije visoka. A u veæim proizvodnim pogonima ne rade.Filterski kolektori su razlièitih tipova. Filtracijski kolektori pra¹ine u suvremenom pogonu rade tako da se kontaminirani plin zadovoljava odgovarajuæim tkaninama. U dana¹njoj vje¾bi zagaðenje je na tkaninama, a proèi¹æeni plin teèe dalje. Takve kolektore pra¹ine karakterizira znaèajna uèinkovitost. Zato dobro rade u vi¹im proizvodnim pogonima.Va¾no je voditi raèuna o tome da je vaðenje industrijske pra¹ine korisno u svakoj radnoj kuæi gdje je prikazano zagaðenje zraka. Meðutim, vrijedi voditi raèuna o èinjenici da su takvi kolektori industrijske pra¹ine vrlo visoki, a va¹ sakupljaè pra¹ine valja prilagoditi ukusu rada pisanog u uredu. Ovo treba proèitati o ispravnim parametrima takvih sakupljaèa pra¹ine, tako da u konaènici mo¾ete odluèiti kako æete sami odluèiti. Vrste kolektora pra¹ine podijeljene su prije svega uèinkovito¹æu èi¹æenja. Stoga, ovi sakupljaèi pra¹ine, koji su malo va¾niji, zasigurno æe biti korisniji za snagu. Industrijski sakupljaèi pra¹ine takoðer su va¾ni. Vrijedi crpiti iz iskusnih tvrtki koje su pozitivna mi¹ljenja. U sada¹njem stvaranju sigurno neæemo uspjeti na industrijskom sakupljaèu pra¹ine koji smo kupili.