Primjeri i aplikacije mobilnih uredaja

Hear Clear Pro

Novi mobilni ureðaji bili su u potpunosti domena individualnih kupaca. Trenutno se sve vi¹e koriste u trgovini. Zahvaljujuæi dinamièkom rastu prodaje pametnih telefona, potrebe poslovnih korisnika takoðer se pobolj¹avaju. Time se odreðuje u kojem se smjeru slijede inovativna IT rje¹enja namijenjena poduzeæima.

Sve vi¹e i vi¹e tvrtki koje koriste erp sustave tra¾e proizvoðaèe ovog softvera za jednostavnost kori¹tenja putem mobilnih ureðaja. Kori¹tenje pametnih telefona posebno je korisno prilikom narud¾be. Ovo rje¹enje je vi¹e nego ¹to ga koriste zaposlenici koji su prisiljeni svakodnevno putovati. Veliko je rje¹enje provjeriti korisnièke podatke. Mobilni sustavi rade na zadnjem principu kao standardni erp programi. Jedina razlika je suèelje koje je odabrano za mobilne ureðaje. Primjer rje¹enja koje ove vrste podataka naziva je program comarch erp altum. Koristi se prvenstveno u srednjim i brojnim uslu¾nim i komercijalnim poduzeæima. Mobilni erp sustavi koriste dvije razlièite opcije kontakta. Meðu njima postoji va¾na pisana aplikacija za pametne telefone. Prije upotrebe, mora se preuzeti za opremu i instalirati. Pristup informacijama je nakon prijave na pripremljeni raèun. Novi izlaz je uvod u informacije putem web preglednika. U tom sluèaju morate se samo prijaviti na tijelo - nije preporuèljivo instalirati bilo koji dodatni program. Va¾no je da se aplikacija na mobilnom jelu stalno a¾urira na najvi¹e moguænosti. To poma¾e sprijeèiti mnoge neugodne dogaðaje. Comarch erp altum ima mnogo velikih modula, zahvaljujuæi kojima æe ovaj softver otkriti primjenu u gotovo svakom polju. Polazeæi od financija i raèunovodstva, te logistike i potro¹nje u ljudskom kapitalu.