Profesionalni razvoj zaposlenika u javnoj upravi

Obuka se odlikuje klasama koje omoguæuju stjecanje, dopunjavanje ili pobolj¹anje struènih znanosti i mi¹ljenja potrebnih za obavljanje odreðene aktivnosti. Osoblje treninga su obièno cameral teèajevi, s prilièno niskim pohaðanjem, jer u njima sudjeluje najvi¹e trideset ljudi. Tada skupina sudionika automatski podsjeæa na velièinu ¹kolskog razreda, a ta povezanost nije beznaèajna. Pa, obuka osoblja takoðer je oblik obrazovanja, ali nije namijenjena djeci i mladima, nego odgovornim osobama. Odabrano je nekoliko vrsta obuke u odnosu na znaèajke kategorizacije:

otvoreni treninzi - dostupni su praktièno svima, a sudjelovanje u njima je opcionalno, iako poduzetnici takoðer mogu voditi na¹e goste na ovu vrstu obuke osoblja, pokrivajuæi standard tro¹kova sudjelovanja. Poljska agencija za razvoj poduzetni¹tva (PARP trenutno provodi socijalnu kampanju Ulaganje u osoblje, u kojoj se potièe stalno pobolj¹anje kvalifikacija zaposlenika i osigurava online baza podataka s ogla¹avanjem na materijalu dostupnog otvorenog treninga.zatvoreni treninzi - organizirani su prema potrebama drugog ugovornog subjekta (npr. obuka osoblja iz odreðene tvrtke, sudionici su usmjereni na oblikovanje ove metode od strane poslodavca, odnosno organizatora.interne obuke (in-house - provode se uz potporu vlastitog osoblja za obuku odreðenog duæana poslova;vanjsko osposobljavanje - njihovu provedbu organizator, odnosno radno mjesto, naruèuje specijaliziranim tvrtkama za obuku. Postoji tzv registar ustanova za osposobljavanje (tj. nejavni subjekti koji provode izvan¹kolsko obrazovanje na temelju posebnih propisa koji se odnose na osposobljavanje tra¾itelja zaposlenja i nezaposlenih osoba iz javnih sredstava. Ove ustanove podlije¾u upisu u registar tvrtki za osposobljavanje koje vode uredi za rad u Vojvodini.