Radno znanje litvanskog jezika

Uèenje jezika drugih je vrijednost u novom svijetu. Danas, kada tra¾imo posao, potrebni su ne samo engleski nego i odvojeni jezici. Zapravo, te¹ko je pronaæi profesiju u kojoj jezik nije pozitivan. Stoga je posljedica otvorenosti Europe i svijeta. Globalizacija je slobodna sumnja u mnoge prednosti.

Omoguæuje brz protok informacija izmeðu ljudi smje¹tenih nekoliko tisuæa kilometara daleko, pru¾a i moguænost pronaæi funkcije u mnogim stanovima u svijetu. Meðutim, otkriva da postoje prednosti. U proizvodu globalizacije, èak i bez napu¹tanja na¹e zemlje, prisiljeni smo steæi odreðene vje¹tine koje nam prije nekoliko godina ne bi bile potrebne. I samo da bi dokazali, danas, kada hotelski menad¾eri tra¾e osoblje, gotovo uvijek zahtijevaju engleski. Taj ¾ivot je za neke ljude èudo, jer èak i tako trivijalan rad kao ¹to je èi¹æenje èesto zahtijeva sposobnost govoriti strani jezik. Hoteli, pogotovo u mnogim gradovima, posjeæuju mnogi stranci, a usluga, bez obzira na to ¹to radi, mora biti u formi za komunikaciju s njima. To je razlog za¹to se drugi jezici koriste uobièajeno, ali veæina ih ih kratko prikazuje. Mnogi znaju komunicirati u stranom stilu, ali ne znaju savr¹eno. Stoga, ako imamo neki specijalizirani tekst koji trebamo prevesti, pronala¾enje posljednje korisne osobe ne postoji tako jednostavno. Ako radite kao dokaz pravnog prijevoda, potrebna vam je vje¹tina mnogih struènih pojmova koji zvuèe èudno èak i mnogim prevoditeljima. To ne bi trebalo biti iznenaðujuæe, jer vjerojatno neki specijalisti pravni ili medicinski uvjeti za neke Poljake zvuèe zagonetno èak i na materinskom jeziku. Stoga se ne mo¾e oèekivati da æe poznavati svoje kolege u njemaèkom ili engleskom stilu. Zadnje je potrebno ciljano obrazovanje.