Raeunalni program

Sustav enova 365 je softver ERP klase koji je izgraðen u pogonu za pobolj¹anje operativne uèinkovitosti tvrtke. Prema podacima proizvoðaèa, sustav enova 365 preporuèuje vi¹e od osam tisuæa vlastitih tvrtki!

Dr Farin ManDr Farin Man. Učinkovite pilule za mršavljenje

Enova le¾i na moru potreba modernih poduzeæa.Vi¹enamjenska vam omoguæuje da nacrtate toèno potrebnu funkcionalnost. Modularnost vam omoguæuje da dodate i smanjite moguænosti sustava, èineæi va¾na iskustva od prirodne verzije naprednim funkcionalnostima.Sustav omoguæuje potpunu mobilnost.Radi s mre¾om prozora 7 & nbsp; i gore i ide na uslugu na tabletu.Druge dostupne verzije su proizvodnja na va¹em pametnom telefonu, po¾eljne su putem web preglednika.Sustav omoguæuje potpunu kontrolu i davanje zadataka.Operatori se dodjeljuju na razini aplikacije. Faza provedbe akcije sigurno æe ¾ivjeti cijelo vrijeme provjereno. Zahvaljujuæi tome, zastoji se gube na mjestu i tra¾im dokumente koji nedostaju.

Enova sustav prodaje se u tri varijante.1. Standardna kupnja licence - zaustavlja se s korisnikovom znaèajkom zajedno s naèinom a¾uriranja. Opcija je idealna za tvrtku sa subvencijama ili leasingom.2. Iznajmljivanje softvera - cijena se u cijelosti koristi za pretplatu za imovinu odabranih komponenti sustava. Pravi lijek za osjetljiva i mala poduzeæa.3. Najam plana i infrastrukture - cjelokupnu uslugu vodi dobavljaè. Komponente se iznajmljuju zajedno s poslu¾iteljem, a¾uriranjima i sigurnosnim kopijama. Tijelo je odreðeno za cilj odmah! Idealno rje¹enje za kraste koje ne ¾ele ulagati u IT objekte.

Enova sustav kreira Soneta sp Z.o.Tvrtka je osnovana 2002. godine i zahvaljujuæi struènim informacijama i pravilnoj usluzi ostvarila tr¾i¹ni uspjeh.Misija Sonete je pru¾anje softvera koji Prijateljima i Kupcima daje najvi¹u vje¹tinu u kori¹tenju informacijske tehnologije potrebne za postizanje poslovnog uspjeha.Marka je dru¹tveno anga¾irana i èuva temelje kao ¹to su "Wiosna" ili "Mimo Znny Dymnej".