Sakupljae pra ine

Prilikom odreðivanja nabave industrijskih sakupljaèa pra¹ine, vrijedno je znati da postoji samo nekoliko naèina za takve pra¹ine. Prva vrsta ekonomskih sakupljaèa pra¹ine su komore za talo¾enje. Zatim postoje sabirnici pra¹ine. Èestice pra¹ine koje ulaze u prostor takvog sakupljaèa pra¹ine, pod utjecajem gravitacijske sile, ulaze u dno kolektora pra¹ine, a proèi¹æeni plin, koji je ljep¹i, lako se ispu¹ta s vrha takvog sakupljaèa pra¹ine. Va¾an nedostatak ovog standarda za sakupljanje pra¹ine je put uklanjanja pra¹ine za vruæu pra¹inu.

Drugi tip ekonomskih kolektora pra¹ine su inercijski kolektori. Karakterizira ih èinjenica da su takvi alati dostupni u okviru takoðer koriste mnogo pojednostavljene konstrukcije. Meðutim, treba napomenuti da njihova uèinkovitost nije va¾na. Stoga ne rade u ¹irem proizvodnom pogonu.Filtracijski kolektori pra¹ine su druge vrste. Na taj naèin filtracijski separatori pra¹ine djeluju tako da se kontaminirani plin uklanja odgovarajuæim tkaninama. Na taj naèin oneèi¹æujuæe tvari sjede na tkanini, a proèi¹æeni plin ide dalje. Takvi kolektori pra¹ine odlikuju se ¹irokim rasponom uèinkovitosti. Zato dobro rade u prodavaonicama veæe proizvodnje.Va¾no je napomenuti da je vaðenje industrijske pra¹ine korisno na svim radnim mjestima gdje se emitira zagaðenje zraka. Vrijedi razmisliti o èinjenici da su takvi ekonomski sakupljaèi pra¹ine mnogo i trebamo prilagoditi na¹ sakupljaè pra¹ine karakteru rada koji se obavlja kod kuæe. Trebali biste proèitati o sliènim parametrima takvih sakupljaèa pra¹ine, tako da konaèno mo¾ete odluèiti koliko daleko trebate odluèiti. Vrste kolektora pra¹ine uglavnom su meðusobno odvojene djelotvorno¹æu èi¹æenja. Stoga æe ovi sakupljaèi pra¹ine, koji su ne¹to skuplji, sigurno biti mnogo aktivniji. Va¾na je i tvrtka industrijskih sakupljaèa pra¹ine. Vrijedi uzeti iskusne tvrtke koje imaju pozitivne povratne informacije. Neæemo biti razoèarani suvremenim cestama s integritetom na industrijskom sakupljaèu pra¹ine koji smo kupili.