Slu ba za korisnike hestia

Ako ste vlasnik bilo kojeg prodajnog mjesta ili ugostiteljskog objekta, vrlo dobro znate da je brzina korisnièke usluge piæe meðu najva¾nijim izazovima koje trebate ispuniti. Meðutim, mo¾ete vidjeti da nikada niste pogodili da je odluèujuæi utjecaj na posljednji raspon ne samo brzina pripreme ugovora, veæ i uvoðenje naloga u tim i njegovo preno¹enje u fiskalnu valutu.

Ako je va¹ dom opremljen starim ili nekoliko naprednih ili zastarjelih blagajni, isti element znaèajno produ¾uje vrijeme korisnièke usluge, koja izravno preuzima njezino ispunjenje, a nedostatak im je i usluga koju pru¾ate!Sreæom, na tr¾i¹tu se sve vi¹e dobivaju pogodnosti, a ugostiteljstvo mo¾e imati jo¹ tehnolo¹ki naprednija rje¹enja koja izravno preuzimaju situaciju pru¾enih usluga! I samo s takvom misijom, koja se ¾ali na pobolj¹anje kvalitete ugostiteljskih usluga, poma¾emo. Mi primjenjujemo Ci¿ da se ponudi meðu najnaprednijim konobarima i proizvodima za barmene - Gastro Pos Demo program.Njegova eksploatacija nije dovoljno intuitivna, jo¹ uvijek nalikuje poziciji na staroj fiskalnoj blagajni, tako da gosti neæe prepoznati velike pote¹koæe s prilagodbom novim rje¹enjima! Osim toga, cijeli program radi na taktièan naèin, pru¾ajuæi glatki i, ¹to je najva¾nije, vrlo veliki izbor narud¾bi. Takoðer, identifikaciju konobara karakterizira znaèajan tehnolo¹ki napredak i lakoæa kori¹tenja, jer se unosi odgovarajuæi kod za odreðenog zaposlenika ili, èak i jednostavnije, pomoæu posebne magnetske kartice.Gastro Pos & nbsp; program je definitivno "Mora imati" ako ¾eli poslu¾iti korisnika na posljednjoj, svjetskoj razini! Gastro Pos se koristi i cijeni u snazi velikih gastronomskih objekata i skupih barova! Nemojte se iznenaditi, dakle, samo trenutak dulje i stvorite, da æe se va¹a kuæa uzdiæi sve vi¹e!