Sredi nji usisivae pra ine

Moderni usisavaèi su jela koja nam poma¾u u èi¹æenju, eliminirajuæi potrebu za ruènim èi¹æenjem podova i tepiha. Ipak, usisavanje je dosadno i nevoljko - èesto zbog potrebe podizanja s velikim usisivaèem, isporuke iz odreðene sobe u drugu, a èesto i ulaganja gore. Kada to mo¾ete uèiniti? Sredi¹nji usisivaè mo¾e biti idealno rje¹enje.

Sredi¹nje usisavanje nam poma¾e da se prebacimo iz prikljuèka na polje te¹ke opreme - sredi¹nje jedinice, usisavajuæi zrak, jer se trajno nalazi na istom mjestu, osobito u podrumu, ima vi¹e gara¾a. Za usisavanje prostorije, jednostavno prikljuèite usisnu cijev na utiènice koje tra¾e granicu. Utiènice su takoðer zavr¹eci koji se izvode u zidovima i podovima koji su povezani sa sredi¹njom jedinicom cijevi, koja su jo¹ postavljena tijekom gradnje kuæe. Nije li to isto lijepo olak¹avanje kuæanskih poslova? Ne rje {avaju i, tako | er, ne cijenimo kako je ta metoda usisavanja tiha - tako da ne moramo vi {e brinuti, ne probuditi uspavano dijete ili ne ometati niti jednog od ~ lanova doma instva u praksi.Prva jedinica ovog tipa usisavaèa je brz, nekoliko desetaka godina kontejner za prljav¹tinu i strani otpad. Nije te¹ko zakljuèiti da njegov prijevod èesto nije potreban. Dovoljno je isprazniti takav spremnik svakih nekoliko mjeseci, ¹to je dodatni ureðaj i argument koji upuæuje na prednost sredi¹njeg usisavanja - tko meðu nama po¹tuje kretena i vje¾bu promjenom male vreæice u normalnom usisivaèu?Ako ¾eli pojednostaviti stvari i udobnost - sredi¹nji usisivaè je zasigurno vrijedno rje¹enje.