Testiranje ovisnosti o raeunalu

Razvoj modernih metoda, u ovom internetu, èini poljski ¾ivot dobivanjem drugaèiju dimenziju. Odreðeni posao postaje glatko za nas i obiluje u pripremi. Meðutim, ¾elimo biti posebno osjetljivi na ostatak web-lokacije jer raèunalo koje èesto koristimo mo¾e nam predstavljati prijetnju.

To nije ¹ala, veæ èinjenica. Ovisnost s raèunala koja prikuplja sigurnu kontrolu njezine pojave u sigurnom stupnju postaje sve popularniji problem, prisiljavajuæi ga da mu daje vi¹e vremena. Sreæom, u doba kada sve vi¹e ljudi postaje ovisnik o raèunalu, lijeèenje se zaustavlja i postaje mnogo pristupaènije. Ima jo¹ vi¹e centara (za mene u Krakovu, u kojima se nedavno zavisni ljudi pokazuju iz civilizacijskih dostignuæa Interneta, zadr¾avajuæi kontrolu nad njim.

Kako djeluje terapija? To se odnosi na to da pacijent bude svjestan da je njegovo vezanje pouzdano i originalno, a ne kao ¹to se obièno misli o pacijentima u mislima pacijenata. Upravo u trenutku kada pacijent shvati svoju ovisnost, zavr¹ava s drugim koracima lijeèenja. U provedbi, oni se sastoje u razmi¹ljanju o pravilnom kori¹tenju raèunala i Interneta. O èemu se radi? Vrlo je korisno postaviti poseban dnevnik i odrediti detaljne planove tog dana. Ti programi nedvojbeno moraju uzeti u obzir i druge apsorpcijske aktivnosti, ukljuèujuæi vrijeme posveæeno prirodnoj dozi trenda i aktivnoj rekreaciji.

Ovisnost s raèunala je ogroman problem, koji se oèituje, izmeðu ostalog, psihomotornom agitacijom, opsesivnim razmi¹ljanjem ili povlaèenjem. Od trenutne pune osobe, ovisna osoba mo¾e se nositi s profesionalnom podr¹kom.