Unutarnja sigurnost uw

Takvi radni uvjeti predstavljaju prijetnju eksplozije koja ima veliku vjerojatnost za zdravlje i ljudsku zaradu. Kako bi smanjila rizik od stra¹ne nesreæe, Europska unija je 30. lipnja 2003. dobila Direktivu o za¹titi od eksplozije. U nastavku æemo predstaviti & nbsp; atex studije sluèaja.

©to je toèno atex?Prema tajanstveno zvuènom konceptu ATEX-a iz atmosfere francuskog jezika Ecplosible, dvije posebno skupe direktive EU, koje rade protiv za¹tite od eksplozija, zatvaraju se. Va¾an je trenutni princip 94/9 / EC - ATEX 100a, koji se odnosi na zahtjeve za stavljanje u promet ureðaja koji æe upravljati, osigurati i upravljati ¾ivotom koji se koristi za vanjsku upotrebu potencijalno eksplozivne atmosfere, kao i ustanove i kontrolne sustave s radnim vijekom. u potencijalno eksplozivnoj atmosferi.

Proizvoðaè s oznakom CE na materijalu izjavljuje da ovaj èlanak ispunjava sve zahtjeve va¾eæih direktiva, drugim rijeèima novo rje¹enje. U trenutku utvrðivanja zadovoljava li odreðeni proizvod zahtjevima Direktive o novom pona¹anju, CE oznaka se mo¾e pouzdano ostaviti na njoj, provodi se ocjena sukladnosti. Direktive novog rje¹enja reguliraju opasnosti koje proizvoðaè mora pronaæi i rije¹iti ih prije stavljanja proizvoda na tr¾i¹te.

Druga Direktiva 1999/92 / EC - ATEX 137 iznimno je va¾na iz èlanka vizije zaposlenika postrojenja, u kojem mogu susresti potencijalno eksplozivna podruèja. Njegovim se sadr¾ajima vjeruje i kontrolira zdravlje svake ¾ene koja uzrokuje rad i koristi moguænosti u polju.

Za koga su treninzi atex?ATEX obuka je kombinirana s za¹titom od eksplozije i ATEX direktivom. Oni su usmjereni na sve ljude koji hodaju u podruèjima koja su ugro¾ena eksplozijom, ukljuèujuæi rukovodeæe osoblje, tehnolo¹ko osoblje i odrasle ¾ene zbog povjerenja i higijene valutne pozicije. Provedba obuke razlog je za provoðenje, u osnovnom opsegu, preporuka standarda PN-EN 60079-17 koje se odnose na zahtjeve u pogledu kompetencija za osoblje u Ex podruèju. Treba napomenuti da ATEX obuka nije zamjena za obuku s osnovnom pomoæi koja se mora napraviti odvojeno, vrijedno je izabrati uglednu tvrtku koja je sveobuhvatni paket obuke.