Za kupnju blagajne

U 2015. godini postojale su ¾eljeznice u svrhu kori¹tenja blagajne. Sukladno odredbi potpisanoj 4. studenoga 2014. godine poveæala se skupina poduzetnika koji moraju kupiti blagajnu.Fiskalna blagajna nema smisla jer ogranièenje maloprodaje ima nove prodavaèe u sindikatu usluga isporuke i prodaje.

African MangoAfrican Mango Sveobuhvatna priprema za mršavljenje

Kada je u pitanju isporuka, sada æe blagajna morati imati dobavljaèa parfema i toaletnih voda. Roba vraæena zrakoplovu nije ukljuèena. Poduzeæa koja pru¾aju takve usluge kao ¹to su: isporuka tekuæeg plina, proizvodi koji se mogu koristiti u gorivima za motore ili njihovi dodaci, prikolice, prikolice, motori, duhanski proizvodi, alkoholna piæa, radio oprema, telefon, komunikacijska oprema, fotografska oprema ili CD-ovi i DVD-ovi, kao i kazetne trake, magnetne trake i diskete takoðer moraju imati blagajnu. To je vi¹e od pru¾atelja numerièkih i analognih nosaèa podataka, kada se spremaju i ne bilje¾e.U uspjehu pru¾anja pomoæi pojavio se mnogo vi¹e nego u uspjehu isporuke. Blagajna se bez ikakvog razloga odnosi na: popravak motornih vozila, motocikala i mopeda (takoðer popravak guma, kotaèa, njihovo pokretanje, obnavljanje i obnavljanje, tehnièki pregled i ispitivanje vozila, prijevoz osoba i njihove ruène prtljage taksijem, njegom medicinske usluge struènjaka i stomatologa, pa èak i usluge frizera, kozmetièara i kozmetièkih pomagala. Ugostiteljske usluge koje nude velike stavke (u tekuæoj sezoni i ugostiteljstvo takoðer moraju biti u moguænosti unovèiti fiskalnu cijenu bez ikakvog razloga za vrhunac prodaje. Ono ¹to je dobro, pravne usluge (kao ¹to su usluge koje pru¾a odvjetnik zapoèele su u posljednjoj skupini, osim usluga koje pru¾aju javni bilje¾nici.Fiskalna blagajna bez obzira na ogranièenje maloprodaje odnosi se samo na maloprodaju, tj. Prodaje u kojima fizièke ¾ene ne vode posao. U sluèaju kada su korisnici samo tvrtke, ustanove, prodajna mjesta u navedenim podruèjima, nije potrebno imati blagajnu.Treba imati na umu da se propis primjenjuje na sve visoko uvr¹tene, a ne samo na nove porezne obveznike. U sluèaju poreznih obveznika koji nisu bili du¾ni registrirati prodaju putem blagajne, potrebno je kupiti fiskalnu blagajnu s prednjom stranom 2015., kako bi je fiskalno valorizirali i dostavili u naslov. Bio si bolestan posljednja dva mjeseca.