Zatvaranje tvrtke na njemaekom jeziku

U sluèaju da ¾elimo likvidirati tvrtku ili zatvoriti podru¾nicu, moramo se baviti ne samo pitanjima vezanim za djelatnost, veæ i blagajnom. Nije va¾no zaboraviti na to, iako ga tretiramo kao ¹pijuna koji tra¾i na¹ promet u vrijednosti i koji æe dati sve informacije Poreznom uredu kada se pojavi takav problem.

https://neoproduct.eu/hr/ecoslim-ucinkovit-nacin-za-tanak-lik-u-kratkom-vremenu/EcoSlim Učinkovit način za tanak lik u kratkom vremenu

Blagajna i zavr¹etak posla? Taj problem vjerojatno postavljaju mnogi poduzetnici. Opseg du¾nosti poreznog obveznika utvrðen je Zakonom ministra financija od 14. o¾ujka 2013. u povijesti blagajne. Inaèe, pravila reguliraju cijelu fazu trajanja blagajne, èak i od trenutka njezina postojanja kod proizvoðaèa. Njima se regulira postupak dostave i servisiranja takve blagajne. I to je u znanosti o regulaciji: moramo napraviti dnevni i fiskalni periodièni izvje¹taj, u 7 dana od zavr¹etka rada blagajne moramo vratiti zahtjev voditelju poreznog ureda za rad na èitanju fiskalne kase. Takoðer moramo podnijeti zahtjev voditelju poreznog ureda za odjavu blagajne s popisa. Na jednom kraju, uz pomoæ servisera, èitamo sadr¾aj memorije blagajne izradom izvje¹æa o naplati za cijelo vrijeme rada blagajne. To treba uèiniti u nazoènosti zaposlenika poreznog ureda. Uredba nas obvezuje da sastavimo protokol za èitanje sadr¾aja memorije blagajne.Kao ¹to mo¾ete pogoditi, izvje¹æa na kraju usporedbe onoga ¹to se dogodilo iz blagajne gleda na trenutnu koju ste dali u mjeseènim ili tromjeseènim ugovorima. Kako bi se izbjegla neugodna situacija, veliki plan æe biti ispis izvje¹æa za vrijeme prodaje, koje æete usporediti s na¹im PDV prijavama. Moæi æete napraviti ispravku ako ste negdje napravili pogre¹ku.Takoðer je vrijedno dodati da prilikom izrade zahtjeva voditelju ureda za èitanje fiskalne memorije pru¾amo informacije, tj. Kao porezni obveznici, koje proizlaze iz poreznih olak¹ica. Jo¹ uvijek moramo ispuniti deklaraciju o kori¹tenju blagajne. Ako se blagajna koristi kraæe od tri godine, moramo vratiti naknadu iz koje su kupili blagajnu.Kao ¹to mo¾ete vidjeti, zavr¹etak akcije i blagajne jaka je tvrtka koju æete morati poduzeti. Ako je zavr¹etak radova, i ova jedna likvidacija blagajne, trajao manje od tri godine, morat æemo vratiti olak¹ice koje smo kupili za fiskalni iznos.